O mnie

Co mnie „kręci”? Jedzenie, gotowanie, odkrywanie nowych smaków i poszukiwanie niebanalnych adresów z lokalną gastronomią na mapie Wrocławia. Wiele razy, gdy zaserwowano mi genialne danie, oparte na dobrych składnikach i nieoczywistych recepturach, myślałem – dlaczego więcej osób nie zna tej wybitnej restauracji, foodtrucka…” - mówi Maciej Koła, pomysłodawca i organizator Gastro Miasto, na co dzień współwłaściciel agencji reklamowej Kola+Brandy.

Z czasem ten pomysł kiełkował i zamienił się w cykliczną imprezę, którą pokochały setki mieszkańców Wrocławia i okolic. Bardzo się cieszymy, że w naszym Mieście Spotkań jest tylu entuzjastów dobrego jedzenia! Festiwal z roku na rok nabiera rozpędu, nie dał się nawet pandemii, a już za moment spotkamy się podczas kolejnych, tegorocznych odsłon Gastro Miasto. Niech żyje gastronomia!Najbliższe wydarzenie

Wszystkie wydarzenia:

Maj

24 - 26 maja 2024
Bulwar Dunikowskiego
Winiarze

Czerwiec

14 - 16 czerwca 2024
Bulwar Dunikowskiego

Lipiec

12 - 14  lipca 2024
Bulwar Dunikowskiego

Sierpień

23 - 25 sierpnia 2024
Bulwar Dunikowskiego
Winiarze

Wrzesień

20 - 22  Września 2024
Bulwar Dunikowskiego

Idea

Jak smakuje Wrocław? To kolorowe, obfitujące w różnorodność miejsce trzeba poznawać wszystkimi zmysłami. A najlepiej – w dobrym towarzystwie, przy dźwiękach świetnej muzyki i w klimatycznym miejscu. Chcemy zarazić Was pasją kulinarnych poszukiwań i radością z wyjątkowych zdobyczy lokalnej gastronomii. Przez żołądek trafiamy do Waszych serc i umysłów. W końcu wszystkim należy się chill w najlepszym wydaniu!


Maciej Koła

Nasza misja


Stwo­rze­nie prze­strzeni, w któ­rej miesz­kańcy, a z cza­sem także tury­ści, będą mogli sma­ko­wać Wro­cław na pozio­mie kuli­nar­nym, kul­tu­ral­nym, a także spo­łecz­nym (poprzez inte­gra­cję).

Nasz cel


Popu­la­ry­zo­wa­nie wro­cław­skich restau­ra­cji i sze­fów kuchni, ciekawych miejsc we Wrocławiu takich jak Browar Mieszczański, Plac Społeczny czy Pergola jako miej­sca z ogrom­nym poten­cja­łem, a przede wszystkim samej imprezy, która ma na stałe wpi­sać się w kalen­darz miej­skich imprez (nie tylko gastro­no­micz­nych) i stwo­rzyć sta­bilną, roz­po­zna­walną markę.

Gastro Miasto to:

  • potrawy uzna­nych sze­fów kuchni bli­sko 30 reno­mo­wa­nych wro­cław­skich restau­ra­cji
  • kli­ma­tyczna loka­li­za­cja
  • przy­ja­zny kli­mat, także dla rodzin z małymi dziećmi
  • pro­fe­sjo­nalny bar
  • wysoki poziom jedze­nia, ale przy­stępne i dosto­so­wane do wiel­ko­ści por­cji ceny
  • świetna atmos­fera: DJ-e będą ser­wo­wać dobrą muzykę, a wie­czo­rami zagrają wro­cław­scy arty­ści
  • atrak­cje i pokazy kuli­narne

Galeria

 

Wrocławskie Podróże Kulinarne

Wrocławski rynek gastronomiczny bardzo prężnie się rozwija. Niestety, nie wszystkie restauracje, które warto odwiedzić są wystarczająco znane. Ewidentnie na rynku jest nisza jeśli chodzi o imprezy dedykowane restauracjom. Mam zatem nadzieję, że Gastro Miasto ją wypełni.


Piotr Gładczak

Przyłącz się do nas!

Chcesz współ­two­rzyć nową, gastro­no­miczną imprezę, a przy oka­zji wypro­mo­wać swoją restau­ra­cję?
Wystarczy, że będziesz, a Twój szef kuchni roz­ko­cha wro­cła­wian w swo­ich daniach.