O nas

Naszą pasją jest goto­wa­nie, kosz­to­wa­nie oraz znaj­do­wa­nie nowych, cie­ka­wych miejsc, w któ­rych te nasze jedze­niowe pasje możemy odkry­wać, kre­ować i roz­wi­jać. Jeste­śmy cie­kawi nie­oczy­wi­stych połą­czeń, nowych ludzi, lubimy też wyzwa­nia. – I wła­śnie przy oka­zji takiego ’wyzwa­nia’, bli­sko 7 lat temu, pozna­łem Tobia­sza. Chcia­łem nauczyć się robić ste­aki jak pro­fe­sjo­na­li­sta i zapi­sa­łem się na spe­cjalny kurs, który pro­wa­dził Tobiasz Her­man – opo­wiada Maciek Koła, wspó­łor­ga­ni­za­tor Gastro Mia­sta, a na co dzień współwła­ści­ciel agen­cji rekla­mo­wej Kola+Brandy. – Póź­niej były kolejne kursy i nawet sam nie wiem kiedy zara­zi­łem się kuli­narną pasją – dodaje.

Z cza­sem zaprzy­jaź­ni­li­śmy się i kiedy w gło­wie zro­dził mi się pomysł zor­ga­ni­zo­wa­nia imprezy pro­mu­ją­cej wro­cław­skie restau­ra­cje oraz sze­fów kuchni, od razu pomy­śla­łem o Maćku – mówi Tobiasz Her­man, drugi z orga­ni­za­to­rów Gastro Mia­sta, współwła­ści­ciel Stu­dia Kuli­nar­nego Bro­war Miesz­czań­ski i znany wro­cław­ski kucharz. Zależy nam by stwo­rzyć wyda­rze­nie, które zbliży do sie­bie sły­nące z dobrego jedze­nia lokale oraz wro­cła­wian – uzu­peł­nia.Najbliższe wydarzenie

Wszystkie wydarzenia:

Idea

Wiemy, że Wro­cław można sma­ko­wać nie tylko podnie­bie­niem, ale też innymi zmy­słami. Wiemy też, że każda potrawa naj­le­piej sma­kuje w miłym oto­cze­niu – w gro­nie rodziny, przy­ja­ciół, czy zna­jo­mych, w kli­ma­tycz­nym miej­scu, przy dźwię­kach muzyki na żywo i przy dobrych trun­kach. – Chcemy zara­żać naszą pasją i roz­bu­dzić kuli­narne smaki oraz wyobraź­nię wro­cła­wian, dla­tego w ostatni week­end czerwca star­tu­jemy z nową, cykliczną imprezą gastro­no­miczną, która, mamy nadzieję, wpi­sze się na stałe w kalen­da­rze miesz­kań­ców – pod­kre­ślają Koła i Her­man.


Maciej Koła

Tobiasz Herman

Nasza misja


Stwo­rze­nie prze­strzeni, w któ­rej miesz­kańcy, a z cza­sem także tury­ści, będą mogli sma­ko­wać Wro­cław na pozio­mie kuli­nar­nym, kul­tu­ral­nym, a także spo­łecz­nym (poprzez inte­gra­cję).

Nasz cel


Popu­la­ry­zo­wa­nie wro­cław­skich restau­ra­cji i sze­fów kuchni, ciekawych miejsc we Wrocławiu takich jak Browar Mieszczański, Plac Społeczny czy Pergola jako miej­sca z ogrom­nym poten­cja­łem, a przede wszystkim samej imprezy, która ma na stałe wpi­sać się w kalen­darz miej­skich imprez (nie tylko gastro­no­micz­nych) i stwo­rzyć sta­bilną, roz­po­zna­walną markę.

Gastro miasto to:

  • potrawy uzna­nych sze­fów kuchni bli­sko 30 reno­mo­wa­nych wro­cław­skich restau­ra­cji
  • kli­ma­tyczna loka­li­za­cja
  • przy­ja­zny kli­mat, także dla rodzin z małymi dziećmi
  • warsz­taty orga­ni­zo­wane przez Stu­dio Kuli­narne Bro­war Miesz­czań­ski
  • pro­fe­sjo­nalny bar
  • wysoki poziom jedze­nia, ale przy­stępne i dosto­so­wane do wiel­ko­ści por­cji ceny
  • świetna atmos­fera: DJ-e będą ser­wo­wać dobrą muzykę, a wie­czo­rami zagrają wro­cław­scy arty­ści
  • atrak­cje i pokazy kuli­narne
  • atrak­cje dla dzieci

Galeria

 

Wrocławskie Podróże Kulinarne

Wrocławski rynek gastronomiczny bardzo prężnie się rozwija. Niestety, nie wszystkie restauracje, które warto odwiedzić są wystarczająco znane. Ewidentnie na rynku jest nisza jeśli chodzi o imprezy dedykowane restauracjom. Mam zatem nadzieję, że Gastro Miasto ją wypełni.


Piotr Gładczak

Przyłącz się do nas!

Chcesz współ­two­rzyć nową, gastro­no­miczną imprezę, a przy oka­zji wypro­mo­wać swoją restau­ra­cję?
Wystarczy, że będziesz, a Twój szef kuchni roz­ko­cha wro­cła­wian w swo­ich daniach.