FB-04

O nas

Naszą pasją jest goto­wa­nie, kosz­to­wa­nie oraz znaj­do­wa­nie nowych, cie­ka­wych miejsc, w któ­rych te nasze jedze­niowe pasje możemy odkry­wać, kre­ować i roz­wi­jać. Jeste­śmy cie­kawi nie­oczy­wi­stych połą­czeń, nowych ludzi, lubimy też wyzwa­nia. – I wła­śnie przy oka­zji takiego ’wyzwa­nia’, bli­sko 7 lat temu, pozna­łem Tobia­sza. Chcia­łem nauczyć się robić ste­aki jak pro­fe­sjo­na­li­sta i zapi­sa­łem się na spe­cjalny kurs, który pro­wa­dził Tobiasz Her­man – opo­wiada Maciek Koła, wspó­łor­ga­ni­za­tor Gastro Mia­sta, a na co dzień współwła­ści­ciel agen­cji rekla­mo­wej Orfin Stu­dio. – Póź­niej były kolejne kursy i nawet sam nie wiem kiedy zara­zi­łem się kuli­narną pasją – dodaje.

Z cza­sem zaprzy­jaź­ni­li­śmy się i kiedy w gło­wie zro­dził mi się pomysł zor­ga­ni­zo­wa­nia imprezy pro­mu­ją­cej wro­cław­skie restau­ra­cje oraz sze­fów kuchni, od razu pomy­śla­łem o Maćku – mówi Tobiasz Her­man, drugi z orga­ni­za­to­rów Gastro Mia­sta, współwła­ści­ciel Stu­dia Kuli­nar­nego Bro­war Miesz­czań­ski i znany wro­cław­ski kucharz. Zależy nam by stwo­rzyć wyda­rze­nie, które zbliży do sie­bie sły­nące z dobrego jedze­nia lokale oraz wro­cła­wian – uzu­peł­nia.Idea

Wiemy, że Wro­cław można sma­ko­wać nie tylko podnie­bie­niem, ale też innymi zmy­słami. Wiemy też, że każda potrawa naj­le­piej sma­kuje w miłym oto­cze­niu – w gro­nie rodziny, przy­ja­ciół, czy zna­jo­mych, w kli­ma­tycz­nym miej­scu, przy dźwię­kach muzyki na żywo i przy dobrych trun­kach. – Chcemy zara­żać naszą pasją i roz­bu­dzić kuli­narne smaki oraz wyobraź­nię wro­cła­wian, dla­tego w ostatni week­end czerwca star­tu­jemy z nową, cykliczną imprezą gastro­no­miczną, która, mamy nadzieję, wpi­sze się na stałe w kalen­da­rze miesz­kań­ców – pod­kre­ślają Koła i Her­man.


Maciej Koła

Tobiasz Herman

Nasza misja


Stwo­rze­nie prze­strzeni, w któ­rej miesz­kańcy, a z cza­sem także tury­ści, będą mogli sma­ko­wać Wro­cław na pozio­mie kuli­nar­nym, kul­tu­ral­nym, a także spo­łecz­nym (poprzez inte­gra­cję).

Nasz cel


Popu­la­ry­zo­wa­nie wro­cław­skich restau­ra­cji i sze­fów kuchni, ciekawych miejsc we Wrocławiu takich jak Browar Mieszczański, Plac Społeczny czy Pergola jako miej­sca z ogrom­nym poten­cja­łem, a przede wszystkim samej imprezy, która ma na stałe wpi­sać się w kalen­darz miej­skich imprez (nie tylko gastro­no­micz­nych) i stwo­rzyć sta­bilną, roz­po­zna­walną markę.

Gastro miasto to:

  • potrawy uzna­nych sze­fów kuchni bli­sko 30 reno­mo­wa­nych wro­cław­skich restau­ra­cji
  • kli­ma­tyczna loka­li­za­cja
  • przy­ja­zny kli­mat, także dla rodzin z małymi dziećmi
  • warsz­taty orga­ni­zo­wane przez Stu­dio Kuli­narne Bro­war Miesz­czań­ski
  • pro­fe­sjo­nalny bar
  • wysoki poziom jedze­nia, ale przy­stępne i dosto­so­wane do wiel­ko­ści por­cji ceny
  • świetna atmos­fera: DJ-e będą ser­wo­wać dobrą muzykę, a wie­czo­rami zagrają wro­cław­scy arty­ści
  • atrak­cje i pokazy kuli­narne
  • atrak­cje dla dzieci

Galeria

Najbliższe wydarzenie

Wszystkie wydarzenia:

 

Wrocławskie Podróże Kulinarne

Wrocławski rynek gastronomiczny bardzo prężnie się rozwija. Niestety, nie wszystkie restauracje, które warto odwiedzić są wystarczająco znane. Ewidentnie na rynku jest nisza jeśli chodzi o imprezy dedykowane restauracjom. Mam zatem nadzieję, że Gastro Miasto ją wypełni.


Piotr Gładczak

Przyłącz się do nas!

Chcesz współ­two­rzyć nową, gastro­no­miczną imprezę, a przy oka­zji wypro­mo­wać swoją restau­ra­cję?
Wystarczy, że będziesz, a Twój szef kuchni roz­ko­cha wro­cła­wian w swo­ich daniach.